ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วชิรพยาบาล รับสมัครอาจารย์สาขาเภสัชวิทยา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์สาขาเภสัชวิทยา

คุณสมบัติผู้สมัครสาขาเภสัชวิทยา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเภสัชวิทยา เภสัชวิทยาคลินิก

2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ.) และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเภสัชวิทยาหรือเภสัชวิทยาคลินิก

3. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือวุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม สาขาต่างๆ ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา และมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีผลการศึกษาเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 และในรายวิชาเภสัชวิทยา และวิชาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า B

หมายเหตุ: ผู้มีประสบการณ์การสอนวิชาเภสัชวิทยาหรือเภสัชวิทยาคลินิกในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเภสัชวิทยาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ค่าตอบแทน/เดือน

1. ระดับปริญญาเอก 31,500 บาท

2. ระดับปริญญาตรี (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) 26,300 บาท

ผู้สนใจกรุณาส่ง

1. CV

2. ใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ระดับปริญญาตรี โท และเอก

3. ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี โท และเอก

4. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (คะแนนล่าสุดหรือไม่เกิน 4 ปี)

ส่งเอกสารมาที่ E-mail: bms@nmu.ac.th

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โทร 02-2443700 (ติดต่อในเวลาราชการ)

ส่ง CV ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิย. 2562

วันประกาศข่าว 18-05-2019