ข่าวสาร

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยา คร้ังที่ 42

ที่...มหาวิทยาลัยขอนแก่น

"Precision Medicine" 

from research to clinical implementation and healthcare system policy

วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563

จัดโดยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21st International conference ICCP450

23-27 June 2019

Brisbane Australia