ข่าวสาร

พบกันใหม่ในปี 2564 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เด้อค่ะ!!!

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.นิดานุช เจริญชนม์ บัณฑิตรุ่นที่ 5 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพข้อเขียนด้านเภสัชอุตสาหกรรม (PLE-IP1) ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศ

 

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเภสัชวิทยา ครั้งที่ 42
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น