ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.นิดานุช เจริญชนม์ บัณฑิตรุ่นที่ 5 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่สามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพข้อเขียนด้านเภสัชอุตสาหกรรม (PLE-IP1) ด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของประเทศ