รางวัลนักเภสัชวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น

ปีที่ได้รับรางวัล รูปภาพ ชื่อ สกุล PDF
2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.วริษา พงศ์เรขนานนท์
2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์