คณะกรรมการสมาคมฯชุดปัจจุบัน ที่ปรึกษา

รศ. นพ.บุญเจือ ธรณินทร์

Assoc.Prof.Boonjua Thoranin

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

boonchua.dho@gmail.com

ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี

Dr.Udom Chantararuksri

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

พลตรี รศ.ดร.ทัศนัย สุริยจันทร์

Maj.Gen.Assoc.Prof.Dr.Tassanai Suriyajan

ภาควิชาเภสัชวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

รศ.ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Jutamas Sattayavivat

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป

Assoc.Prof.Summana Chomputaweep

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภก.ประสาน ธรรมอุปกรณ์รองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Prasarn Thummauppakorn

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.อรพรรณ มาตังคสมบัติรองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Dr.Aurapun Matankasombat

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ภก.ชัยชาญ แสงดีรองศาสตราจารย์

Assoc.Prof.Dr.Chaicharn Sangdee

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน

Assoc.Prof.Dr.Pornpen Prameyothin

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลตรี รศ.ดร.บพิตร กลางกัลยา

Maj.Gen. Assoc.Prof.Dr.Borpit Klangkunya

ภาควิชาเภสัชวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ

รศ.ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์

Assoc.Prof.Dr.Srichan Pornjirasilp

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ภญ.จินตนา สัตยาสัย

Asscoc.Prof.Dr.Jintana Satayasai

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตันติสิระ

Assoc.Prof.Dr.Mayuree Tantisira

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์

Assoc.Prof.Dr.Supattra Srichairat

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

Assoc.Prof.Supornchai Kongpattanakoon

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.จันทนี  อิทธิพานิชพงศ์

Assoc.Prof.Chanthanee Ithipanichapong

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ichandha@hotmail.com

ศ.ดร.ภญ.วิจิตรา ทัศนียกุล

Prof.Wichittra Tassaneeyakul

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

wichittra.tassaneeyakul@gmail.com

รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา (President)

Assoc.Prof.Rattima Jeenapongsa

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

rattima@nu.ac.th

รศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ พานิช (Vice president)

Assoc.Prof.Uraiwan Panich

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช

มหาวิทยาลัยมหิดล

uraiwan.pan@mahidol.ac.th

ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง(ผู้รั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯ)

Prof.Dr.Kessara Na Bangchang

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ภญ.อรรัตน์ โลหิตนาวี(Secretary)

Asst.Prof.Ornrat Lohitnavy

เภสัชกรรมปฏิบัติ

นเรศวร

ornratl@gmail.com

ผศ.ภญ.ร.ท.หญิงดร.ภัสราภา โตวิวัฒน์ (Treasurer)

Asst.Prof.Flg Off. Pasarapa Towiwat

ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pasarapa.c@chula.ac.th

ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ (Hostess)

Asst.Prof.Pornpun Vivithanaporn

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

pornpun.viv@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร (Registrar)

Asst.Prof.Wandee Udomuksorn

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

wandee.u@psu.ac.th , ying_wandee

รศ.ดร.ภก.ปิติ จันทร์วรโชติ(Academic committee)

Assoc.Prof.Piti Chanvorachote

เภสัชวิทยาและสรีรวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

pithi_chan@yahoo.com, pithi.c@chula.ac.th

รศ.ดร.ภญ.สุวรา วัฒนพิทยกุล (Committees)

Assoc.Prof.Suvara Wattanapitayakul

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

suvara@swu.ac.th

ผศ.ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์(Committee)

Asst.Prof.Piyanut Wonganan

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

piyanuch.w@chula.ac.th

รศ.ดร.วรรณา ชัยเจริญกุล (Committees)

Asst.Prof.Wanna Chaijaroenkul

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

wn_ap39@yahoo.com

รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส(Committee)

Assoc.Prof.Dr.Noppawan Pumala Morales

เภสัชวิทยา

มหิดล

noppawan.phu@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ภญ.วิลาสินี หิรัญพานิช ซาโตะ(Committee)

Assoc.Prof.Vilasinee Hirunpanit Sato

เภสัชวิทยา

มหิดล

vilasinee.sat@mahidol.ac.th

รศ.ดร.ภก.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัยCommittee

Assoc.Prof.Siwanon Jirawatnotai

เภสัชวิทยา

มหิดล

ผศ.ดร.ศิริมาศ กาญจนวาศ(Committee)

Asst.Prof.Sirimas Kanjanawart

เภสัชวิทยา

ขอนแก่น